REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ESMILE.EXPERTPrzed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego esmile.expert Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem esmile.expert prowadzony jest przez Grzegorza Sanockiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ESMILE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 28, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992254805, REGON: 211202996, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@esmile.expert, tel. +48 660 862 442
 2. Serwis esmile.expert działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców (lekarzy) drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis esmile.expert, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu esmile.expert, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.
 6. Informacje przekazywane w Planie Leczenia stanowią poradnik działania i nie zastępują leczenia prowadzonego przez Usługobiorcę, który jest zobowiązany do samodzielnej oceny stanu faktycznego i stanu zdrowia pacjenta. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.
 7. Informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie stanowią konsultacji lekarskiej ani porady lekarskiej.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 2. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 3. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w wyłącznie w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 4. PLAN LECZENIA - sugestia sposobu prowadzenia leczenia ortodontycznego stworzona przez Serwis na podstawie danych diagnozy oraz danych dostarczonych przez Usługobiorcę.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 6. SAAS - ("Software as a Service" czyli "Oprogramowanie jako usługa") usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 7. SETUP - propozycja sposobu ustawienia zamków aparatu ortodontycznego, stworzona na podstawie diagnozy i Planu Leczenia dostarczonych przez Usługobiorcę w pakiecie podstawowym lub na podstawie diagnozy dostarczonej przez Usługobiorcę i propozycji Planu Leczenia dostarczonej przez Serwis, po wcześniejszej akceptacji przez Usługobiorcę w pakiecie rozszerzonym i pełnym.
 8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem esmile.expert, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.
 9. SZYNA TRANSFEROWA - fizyczny nośnik pozwalający na przeniesienie pozycji zamków do ust pacjenta.
 10. USŁUGODAWCA, OPERATOR – Grzegorz Sanocki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ESMILE, ul. Warszawska 28, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992254805, REGON: 211202996.
 11. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – lekarz stomatolog, lekarz dentysta, korzystający z Usługi Elektronicznej.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie umożliwiającego:
   • cyfrowe wsparcie Usługobiorców tj. lekarzy zajmujących się leczeniem ortodontycznym,
   • doradztwo w zakresie Planu Leczenia, wyboru mechaniki oraz przebiegu wizyt,
   • otrzymywania sugestii odnośnie sposobu rozpoczęcia leczenia,
   • przesyłanie zdjęć wewnątrz i zewnątrzustnych pacjenta wraz ze zdjęciami RTG lub CBCT,
   • przesyłanie modelów aparatów w formie cyfrowej.
  2. korzystanie z Oprogramowania.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w cenniku Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne w zależności od wybranego pakietu oraz zgodnie z cennikiem Serwisu. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych wliczone są cenę zakupionego pakietu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 2. Opłaty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności DotPay.pl lub na rachunek bankowy Usługodawcy nr: PL14 1140 2004 0000 3102 7797 1410. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Serwisu oraz opłat za usługi dodatkowe, określa cennik Serwisu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz b) następuje poprzez łączne:
  1. dokonanie rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,
  2. akceptację Regulaminu,
  3. uiszczenie pełnej opłaty za wybrany pakiet.
 5. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata abonamentowa, za wybrany okres, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy.
 6. Faktura za świadczone usługi będzie wystawiona w postaci elektronicznej oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
 8. Wysokość opłaty abonamentowej nie jest w żaden sposób uzależniona od stopnia wykorzystania Oprogramowania przez Użytkownika.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 10. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem należności za świadczone usługi skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta do momentu uiszczenia opłaty.
 11. Z chwilą zapłaty opłaty abonamentowej Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Użytkownika i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.
 12. Licencja udzielana jest na okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 13. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.
 14. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 15. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Informacje o funkcjonalnościach oprogramowania oraz zasadach budowania cennika i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego w związku z konfiguracją Oprogramowania.
 17. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 18. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 19. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 20. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@esmile.expert. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Wypowiedzenie umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty należnych opłat zgodnie z cennikiem Serwisu.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@esmile.expert. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
  3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem esmile.expert korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich, dozwolonego użytku i zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością Grzegorza Sanockiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ESMILE, ul. Warszawska 28, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992254805, REGON: 211202996. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony esmile.expert, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony esmile.expert stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
 3. Po otrzymaniu Setup-u, a przed wykonaniem czynności związanych z założeniem aparatu pacjentowi, Usługobiorca (lekarz) jest zobowiązany do weryfikacji ustawienia zamków zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zaleceniami zawartymi w tabeli przesyłanej wraz z Setup-em oraz kontroli wzrokowej względem modelu 3d otrzymanego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
 4. Niezależnie od czynności opisanych w pkt 3 niniejszego rozdziału, Usługobiorca może w Serwisie samodzielnie dokonać ustawień otrzymanych zamków, po uzgodnieniu dostępu do tej funkcji z Usługodawcą.
 5. Po założeniu aparatu Usługobiorca jest zobowiązany dokonać ponownej kontroli poprawności ustawienia zamków in vivo w ustach pacjenta.
 6. Usługobiorca odpowiada względem swojego pacjenta za sposób założenia aparatu, mechanikę działania oraz za brak weryfikacji lub nienależycie dokonaną weryfikację ustawień zamków oraz modelu 3d.
 7. W przypadku wątpliwości lub braku pewności co do poprawności otrzymanego Setupu, modelu 3d lub propozycji diagnozy w stosunku do pacjenta, Usługodawca zaleca wstrzymanie czynności związanych z montażem aparatu i/lub zasięgnięcia dodatkowej opinii Usługodawcy.
 8. Usługobiorca odpowiada w ramach prowadzonej przez siebie praktyki za skutki leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną lub niewłaściwej diagnozy.
 9. Usługodawca nie odpowiada za skutki błędów w sztuce lekarskiej wynikłych z działań Usługobiorcy. Pojęcie "błędu w sztuce lekarskiej" odnosi się do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu) oraz do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). Wszelkie porady, plan leczenia, sugestie dotyczące przebiegu wizyt jak i całego leczenia są jedynie wskazówkami i jako takie powinny być traktowane przez lekarza prowadzącego leczenie.
 10. Usługodawca nie ma bezpośredniego dostępu do pacjenta, a otrzymane dane o pacjencie są niewystarczające do ponoszenia odpowiedzialności za efekty leczenia. Całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca w momencie akceptacji planu leczenia i/lub Setupu Szyn Transferowych. Usługobiorca ma prawo do zmiany planu leczenia i/lub Setupu Szyn Transferowych wg własnego doświadczenia, oceny, aktualnej wiedzy oraz posiadanych informacji o pacjencie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z utratą hasła.
 12. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 13. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 14. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 15. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 16. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 17. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 18. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.
 19. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.
 20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 22. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
 23. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców.
 24. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).